Już wkrótce konkurs. 

Regulamin Konkursu

Konkurs Wiecznie Żywe Choinki

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników i organizatorów konkursu pod nazwą Konkurs Wiecznie Żywe Choinki zwanego dalej „Konkursem” .

2. Organizatorami Konkursu są wspólnie:

1) Sklep internetowy: www.wieczniezywechoinki.pl

2) ADAL SP Z O.O. 42-350 Koziegłowy, Koziegłówki, ul. Lipowa 72

zwani dalej Organizatorem.

3. Zgłoszenie pracy (zwanej dalej „zdjęciem”) do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego i spełniające wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej zwane „Uczestnikami”).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Organizatorów bez względu na formę organizacyjnoprawną ich świadczenia ( umowa o pracę, umowa cywilnoprawna)  oraz członkowie ich najbliższych rodzin (to znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

4. Zgłoszenie do Konkursu oznacza:

a) akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie;

b) zgodę Uczestnika  na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatorów całości lub fragmentów nagrodzonych zdjęć

c) że Uczestnik posiada zgodę osób występujących na zdjęciu (jeśli dotyczy) na wykorzystanie wizerunku i publikację zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji

§ 3

1. W celu wzięcia udziału Konkursie Uczestnik zobowiązany jest:             

a) posiadać zweryfikowane publiczne konto użytkownika na profilu Facebook i/ lub Instagram

b) wykonać zadanie konkursowe wskazane w § 4 Regulaminu.

§ 4

1. Zadaniem konkursowym jest realizacja pomysłu  Konkurs Wiecznie Żywe Choinki, poprzez wykonanie najzabawniejszego zdjęcia w foto ramce znajdującej się na terenie Parku Miniatur w Inwałdzie i jego publikacja na warunkach określonych w ust. 3.

Interpretacja Zadania Konkursowego należy do Uczestnika.       

2.  Foto ramka Wiecznie Żywe Choinki powinna być elementem zdjęcia w momencie jego robienia:

- nie może być  nanoszona w programie graficznym lub dodana do zdjęcia w jakikolwiek inny sposób po jego     wykonaniu. Zdjęcia, na które naniesiono Foto ramkę w programie graficznym lub dodano Foto ramkę w inny sposób po  wykonaniu zdjęcia nie będą brane pod uwagę jako Zadania Konkursowe.

3. Zdjęcie należy udostępnić na profilu uczestnika (Instagram) lub opublikować go w poście (Facebook) na profilu społecznościowym Uczestnika - zdjęcie powinno mieć status prywatności: publiczny, dodatkowo należy obowiązkowo dodać hashtag: #wieczniezywechoinki i oznaczyć konto Wiecznie Żywe Choinki oraz zaobserwować konto wieczniezywechoinki. Tylko zdjęcia spełniające wszystkie powyższe warunki  będą brane pod uwagę jako Zadania Konkursowe. Opublikowanie zdjęcia w powyższy sposób uznaje się za Zgłoszenie w Konkursie.

4.  Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć w ramach  Zadania Konkursowego. Przy czym w Konkursie nagrodzona   może    zostać  wyłącznie jedna realizacja Zadania Konkursowego spośród wszystkich zgłoszonych przez danego Uczestnika, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń.

5. Zdjęcie stanowiące wykonanie Zadania Konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z Regulaminem, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, treści naruszających prawa Organizatora lub osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter nieprzyzwoity.

6. Konkurs trwa od dnia 02.11.2021 do 3.12.2021 włącznie. Zgłoszenia konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Każda osoba, która weźmie udział w konkursie wyraża zgodę na zwrotny kontakt Organizatorów Konkursu poprzez kanał społecznościowy – odpowiednio FB, IG w celu poinformowania jej o przyznaniu nagrody.

§ 5

1. Wyłonienia spośród Uczestników laureatów Nagród dokonuje jury  (zwane dalej „Jury”) powołane przez Organizatorów. W skład Jury wchodzą 3 osoby. 

2. Ocenie formalnej podlega termin wpłynięcia zdjęcia.

3. Ocenie merytorycznej podlega:

a) zgodność tematu zdjęcia z tematyką konkursu (konkurs na najzabawniejsze zdjęcie w Foto ramce),

b) oryginalne i atrakcyjne podejście do tematyki konkursu,

c) wartość artystyczna zdjęcia,

d)wartość techniczna zdjęcia.

Kryteria  te decydować będą również o wyborze, która z Nagród wymienionych w § 6 zostanie przyznana wybranemu Uczestnikowi Konkursu.

4. Decyzja Jury konkursu jest ostateczna. Od decyzji Jury konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie maksymalnie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu.

6. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą, którą zgłosili zdjęcie na konkurs, czyli poprzez konto na profilu Facebook lub Instagram z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej. Nagrodzony Uczestnik ma 2  dni kalendarzowe na to, by odpowiedzieć na komentarz Organizatora i napisać wiadomość prywatną do Organizatora. Organizator odpowie w wiadomości prywatnej - wiadomość ta zawierać będzie prośbę o przesłanie danych niezbędnych do przesłania i odbioru Nagrody poprzez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu, pod który ma być dostarczona Nagroda. Przesłanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim musi nastąpić w terminie 1 dnia od dnia przesłania przez Organizatora prośby o przesłanie danych.

7. Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z nagrodzonymi Uczestnikami Konkursu z przyczyn leżących po stronie tych Uczestników, w szczególności braku kontaktu w celu wskazania adresu,  jak i za uchybienie terminom, o których mowa w ust. 6 na nadesłanie danych osobowych do wysyłki. W takim przypadku wybrany Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania mniejszej liczby nagród w przypadku, gdy nadesłane zdjęcia nie będą spełniać kryteriów formalnych lub merytorycznych określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 6

1. Nagrodami (dalej „Nagrody”) w Konkursie są:

I miejsce: choinka sztuczna o wysokości 210 cm o wartości brutto 440 złotych i 70 złotych maskotka

II miejsce: choinka sztuczna o wysokości 180 cm o wartości brutto 330 zł i 70 zł maskotka

III miejsce:  choinka w wysokości 150 cm o wartości brutto 250 zł i 70 złotych maskotka.

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani również zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody, jak również nie przysługuje im prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.

3. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronach i w mediach społecznościowych Organizatorów.

4. Nagrody zostaną przekazane przez kuriera na koszt Organizatora pod adres wskazany przez nagrodzonego Uczestnika na terenie Polski. Nagrody zostaną nadane przez Organizatora w ciągu 3 dni od momentu otrzymania przez Organizatora danych, o jakich mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu.

§7

1. Każdy Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe (dalej także „Utwór”) do Konkursu oświadcza, że:

-  jest jego autorem oraz posiada  prawa autorskie do Utworu, który został użyty w Konkursie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. W przypadku, gdy Uczestnik użył przy tworzeniu Zadania Konkursowego utworów cudzych, Uczestnik ten oświadcza również, że posiada zgodę autora na użycie tych utworów, jak również, że zgłoszenie tego utworu zależnego oraz Utworu do Konkursu nie narusza praw osób trzecich oraz, że posiada zezwolenie wszystkich osób, których wizerunek widnieje na zdjęciu (Utworze) na publiczne rozpowszechnianie ich wizerunku przez  Organizatora

- wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zdjęcia do celów Konkursu i promowania marki Organizatorów.

2. Laureaci (nagrodzeni Uczestnicy Konkursu) przekazują Organizatorowi całość autorskich praw majątkowych do zamieszczanego zdjęcia z chwilą wydania im Nagrody. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na potrzeby Organizatora bez wynagrodzenia w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

d) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich

e) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatorów lub ich następców prawnych przysługujących Uczestnikowi do pracy autorskich praw osobistych.

3. Organizator   ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autorów.

4. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatorów oraz ich następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że prawa do Utworu przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu były obciążone, lub Uczestnikowi nie przysługiwały autorskie prawa osobiste do nich.

5. Co do Utworów Uczestników  nienagrodzonych, z momentem zgłoszenia tych Utworu w Konkursie udzielają oni Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z tych Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 powyżej.

§8

1. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora tj . Adal Sp z O.O. 42-350 Koziegłowy, Koziegłówki, ul. Lipowa 72

w  formie pisemnej oraz w formie mailowej na adres sklep@wieczniezywechoinki.pl, reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika zgłaszającego reklamacje do uzupełnienia takich braków w odpowiednim terminie.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.            

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§9

1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby promocji, organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji zadań konkursowych, przekazania nagród, dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Adal Sp z O.O. 42-350 Koziegłowy, Koziegłówki, ul. Lipowa 72

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu oraz przepisy ustawy o  RODO.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie wyraźnego działania potwierdzającego  przyzwolenie  na przetwarzanie  jego danych, które to działanie  obejmuje wykonanie i zgłoszenie Zadania Konkursowego. Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są dane Uczestnika w profilu Facebook, Instagram (imię i nazwisko, nazwa profilu Facebook/Instagram) .

5. Nagrodzony Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego  danych, które obejmuje wysłanie do Organizatora danych, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu: imię i nazwisko oraz adres podany przez Uczestnika do wysyłki Nagrody, numer telefonu w celu kontaktu z Uczestnikiem umożliwiający sprawne doręczenie przesyłki.

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane  są przez okres  niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do  czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników wobec Organizatora. Ponadto dane Uczestników, którzy są laureatami Konkursu (zostali nagrodzeni w Konkursie) przechowywane będą przez okres  wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,   żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed            jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości na adres email: sklep@wieczniezywechoinki.pl

9. Administrator danych osobowych przekazuje dane Uczestników podmiotom, którym powierzył przeprowadzenie Konkursu oraz wysyłkę Nagród. Dane Uczestników mogą być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych sporów na tle Konkursu. Dane mogą też być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego  z mocy prawa.

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.

§ 10

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzech wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej przez uczestników w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim.

2.Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzech w przypadku, gdyby przysłane na Konkurs zdjęcie naruszało prawa, a w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

3. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w tym wystąpienie siły wyższej.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook  oraz  Instagram Organizatorów.

§ 11

Podatek dochodowy

1. Nagrody otrzymane przez uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w konkursie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwana dalej "ustawą o pdof".

 

2. W przypadku, gdy wartość nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu będących towarami i nieodpłatnymi świadczeniami nie przekracza jednorazowo kwoty 2000 zł. Dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68)

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

4. W odniesieniu do Nagród, których przyznanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, Uczestnicy, którzy zostaną nagrodzenia w Konkursie, otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej 10 % wartości Nagrody. Dodatkowe nagrody pieniężne nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przeznaczone przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku od Nagrody, w trybie art.  30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej, na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.

§ 12

1.W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizatorzy mogą wykluczyć go z udziału w Konkursie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszego Konkursu będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Adal Sp. Z o.o. ul. Lipowa 72, Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy.

Regulamin do pobrania PDF