Regulamin zakupów w Sklepie internetowym www.wieczniezywechoinki.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.wieczniezywechoinki.pl jest prowadzony przez ADAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lipowa 72, 42-350 (nr KRS 0000565530, NIP: 8971810622 REGON 361956871) w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem sieci Internet.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adal Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłówkach, za pośrednictwem sklepu internetowego wieczniezywechoinki.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Adal Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłówkach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Możliwość dostępu do Sklepu i korzystania z jego funkcji, w tym składania zamówień na oferowane Towary, jest uzależniona od:

1. posiadania dostępu do komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer lub innej podobnej;

a) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

b) rejestracji w Sklepie w przypadku chęci dokonania zakupu.

4. Definicje

1/ Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2/ Sprzedawca: Adal Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłówkach, Koziegłówki, ul. Lipowa 72

3/ Klient: oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

4/ Konsument: oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5/ Konto Klienta: oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

6/ Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

7/ Dostawca: oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów:

- firmę kurierską: DPD 

- Pocztę Polską SA

8/ Towary: produkty prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów i które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży

9/ Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj towaru i jego liczbę

10/ bon podarunkowy – bon wydawany w formie fizycznej jako kod wygenerowany przez Sprzedawcą o określonej wartości nominalnej i określonym terminie ważności, wysyłany na podany przez Klienta adres e-mail uprawniający Klienta do dokonania bonem płatności za towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.wieczniezywechoinki.pl

5. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

ZASADY SPRZEDAŻY

§2

1. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są przedstawiane w złotych polskich (PLN). Koszty dostawy do Klienta są określane odrębnie i są uzależnione od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i zależą od wyboru sposobu dostawy produktu przez Klienta, o kosztach dostawy Klient będzie informowany przy wyborze sposobu dostawy przy składaniu zamówienia.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie może nastąpić po zarejestrowaniu, o którym mowa w § 3  i wypełnieniu  elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz przesłaniu go Sprzedawcy. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

4.W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych w zamówieniu, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu sprzedaży.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w zamówieniu są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

6. Celem potwierdzenia warunków sprzedaży Sklep wystawia Klientowi fakturę VAT lub paragon, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.

7. Sklep dokłada starań, aby opisy umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością i pokrywały się ze stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części produktu objętego zamówieniem, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym klienta, jednocześnie informując o możliwościach dostępu do danego produktu w przyszłości, a w przypadku dokonania zapłaty zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego cenę sprzedaży.

8. Zamówienie przyjęte do realizacji odpowiada zobowiązaniu Klienta do zapłaty ceny za towar na rzecz Sklepu.

§3

1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i przesłanie go  drogą elektroniczną do Sprzedawcy.  Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

2. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient:

- ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym

- może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie tej zgody nie jest warunkiem możliwości zawarcia ze Sprzedawcą jakiejkolwiek umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy na adres siedziby sprzedawcy lub adres strony internetowej sprzedawcy.  

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

§4

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy:

dokonać rejestracji, o której mowa w §2

wypełnić elektronicznie udostępniony na stronie internetowej formularz zamówienia obejmujący imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu

dokonać wyboru towarów dokonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do „koszyka”.

2.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami  (w tym kosztów dostawy), sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy i czasu dostawy, danych kontaktowych klienta, danych do faktury. W przypadku Klientów będących konsumentami podsumowanie będzie obejmowało także pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

3. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu  Sklepu przez Klienta.

4. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail:

- wiadomość potwierdzającą wpłynięcie zamówienia wraz z indywidualnym  numerem zamówienia

- potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

METODY PŁATNOŚCI

§5

Klient może wybrać następujące metody płatności za zakupione Towary:

1/ przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, i otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta)

2/ gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (realizacja Zamówienia zostanie dokonana po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy),

3/ gotówką za pobraniem: płatność będzie następowała u dostawcy przy dokonywaniu dostawy (realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia)

DOSTAWA TOWARÓW

§6

1.Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.  

3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej

b. za pośrednictwem operatora pocztowego

c. dostarczone do Paczkomatu

d. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki lub innej niezgodności przesyłki  Klient ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego protokołu stwierdzonych nieprawidłowości.

W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

W przypadku gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia należy odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności Dostawcy sprawdzić jej zawartość.

6. Czas produkcji to około 7 dni roboczych do tego czasu należy doliczyć przewidywany czas transportu przez danego przewoźnika. 

REKLAMACJE

§7

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576

Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Adal Sp. z o.o., Koziegłówki, ul. Lipowa 72, 42-350 Koziegłowy lub na adres poczty elektronicznej sklep@wieczniezywechoinki.pl

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Klient jest zobowiązany reklamowany Towar dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust 2. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

§8

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub adres jego poczty elektronicznej sklep@wieczniezywechoinki.pl

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu.

3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia Towaru Klientowi.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot Towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy Adal Sp. z o.o., Koziegłówki, ul. Lipowa 72, 42-350 Koziegłowy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Zgodnie z Ustawą, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1-18 Ustawy, 

w szczególności w przypadku umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

11.Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

§9

1. Sprzedawca w zamian za otrzymane od Klienta adekwatne środki pieniężne zobowiązuje się do emisji bonu podarunkowego ( poprzez wygenerowanie i przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail kodu identyfikacyjnego), a następnie do realizacji bonu podarunkowego w ramach sklepu internetowego www.wieczniezywechoinki.pl. 

Sprzedawca oferuje bony podarunkowe o wartości:

50zł, 100zł, 200zł, 500zł, 1000zł, 1500zł

2. Bon podarunkowy  stanowi jedną z form płatności za towary oferowane do nabycia przez Sprzedawcę. Posiadacz bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu podarunkowego na zakup towarów z oferty www.wieczniezywechoinki.pl w sklepie internetowym oznaczonych w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.

3. Każdy bon podarunkowy  wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy. Widniejący na bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

4. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem ważności określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia do Sprzedawcy  z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

5. Bon podarunkowy musi zostać wykorzystany jednorazowo do wysokości jego pełnej wartości bądź do  wartości wyższej niż wartość bonu, w takim wypadku Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sklepie internetowym poprzez stronę internetową (www.wieczniezywechoinki.pl) dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie www. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego Sprzedawca nie zwraca pozostałej różnicy ( niewykorzystanej wartości bonu podarunkowego).

6. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie bonu podarunkowego. Sprzedawca nie wydaje duplikatów bonów podarunkowych.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

8. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

9. Bon podarunkowy:

- nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części)

- nie podlega zwrotowi

- nie podlega reklamacji.

10.  Wszelkie reklamacje towarów zakupionych przy użyciu bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.

11. Wydanie bonu podarunkowego ( wygenerowanie kodu identyfikacyjnego) nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie Klienta dokument KP i nota księgowa. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§10

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

- formularz kontaktowy

- prowadzenie konta Klienta

- newsletter

- zamieszczanie opinii przez Klienta.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o których mowa w ust. 1.

§ 11

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

§ 12

„Prowadzenie Konta” Klienta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Usługa ta jest dostępna po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie

Rezygnacja z tej usługi polega na zgłoszeniu Sprzedawcy przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta, które to żądanie Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie uwzględnić.  

§ 13

Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 14

1.Usługa „Zamieszczanie opinii” polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Rezygnacja z tej usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

2.Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.  Zamieszczane przez Klienta treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Klientów. Sprzedawca nie jest dostawcą tych  treści oraz  nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów, w ramach korzystania z usług, o których mowa powyżej:

- treści które mogłyby naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich,

- danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

- treści o charakterze reklamowym,

- treści o charakterze promocyjnym,

- treści pozostających lub mogących pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy

- treści naruszających w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje.

4. W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje i inne, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca podejmuje wtedy działania mające na celu ich modyfikację lub usunięcie ze strony internetowej Sklepu.

§ 15

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu o czym powiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.  

§ 16

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@wieczniezywechoinki.pl . W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać zaistniałe zdarzenie. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje ją i udziela odpowiedzi Klientowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie  poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia.  Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących na dzień złożenia zamówienia.

Do pobrania: Regulamin sklepu PDF