Regulamin zakupów w Sklepie internetowym www.wieczniezywechoinki.pl

Regulamin

Regulamin zakupów w Sklepie internetowym www.wieczniezywechoinki.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.wieczniezywechoinki.pl jest prowadzony przez ADAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lipowa 72 Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy (nr KRS 0000565530, NIP: 8971810622 REGON 361956871) w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem sieci Internet.

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy :Adal Sp. z o.o., Ul. Lipowa 72 Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy

2)  adres poczty elektronicznej: sklep@wieczniezywechoinki.pl

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta i jego godziny pracy:

+48 666 893 132

+48 698 873 749

Czynne od pn-pt. od 8 do 16:00

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient).

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adal Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłówkach, za pośrednictwem sklepu internetowego wieczniezywechoinki.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Adal Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłówkach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

3. Możliwość dostępu do Sklepu i korzystania z jego funkcji, w tym składania zamówień na oferowane Towary, jest uzależniona od:

1. posiadania dostępu do komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer lub innej podobnej;

a) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

b) rejestracji w Sklepie w przypadku chęci dokonania zakupu.

 

4. Definicje

 

1/ Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

2/ Sprzedawca: Adal Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłówkach, Koziegłówki, ul. Lipowa 72

 

3/ Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub/jak również, która korzysta lub zamierza korzystać z usługi elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.

 

4/ Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

 

5/ Konto Klienta: oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

6/ Newsletter – usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

7/ Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

 

8/ Dostawca: oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawcą w zakresie Dostawy Towarów:

 

- firmę kurierską: DPD

 

- Pocztę Polską SA

 

9/ Towar: dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

 

10/ Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj towaru i jego liczbę

 

11/ bon podarunkowy – bon wydawany w formie fizycznej jako kod wygenerowany przez Sprzedawcę o określonej wartości nominalnej i określonym terminie ważności, wysyłany na podany przez Klienta adres e-mail, uprawniający Klienta do dokonania bonem płatności za towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.wieczniezywechoinki.pl

12/ umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13/ usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta  za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

6. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, natomiast względem Przedsiębiorców z tytułu wady Produktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych zapisów Regulaminu.

 

ZASADY SPRZEDAŻY

 

§2

 

1. Informacje o cenie towaru, jego cechach, jakości oraz jego istotnych właściwościach dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.  W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie np. na skutek wprowadzenia czasowych promocji w Sklepie Internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Towaru dostępnego na stronieinternetowej www.wieczniezywechoinki.plw ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

2. Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są przedstawiane w złotych polskich (PLN). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy do Klienta są określane odrębnie i są uzależnione od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i zależą od wyboru sposobu dostawy produktu przez Klienta, o kosztach dostawy Klient będzie informowany przy wyborze sposobu dostawy przy składaniu zamówienia.

 

3. Złożenie zamówienia w Sklepie może nastąpić po zarejestrowaniu, o którym mowa w § 3  i wypełnieniu  elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz przesłaniu go Sprzedawcy. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

 

4.W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych w zamówieniu, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu sprzedaży.

 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w zamówieniu są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

 

6. Celem potwierdzenia warunków sprzedaży Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę VAT lub paragon, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi.

 

7. Sprzedawca dokłada starań, aby opisy umieszczonych w Sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością i pokrywały się ze stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, jednocześnie informując o możliwościach dostępu do danego towaru w przyszłości, a w przypadku dokonania zapłaty zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego cenę sprzedaży

8. Zamówienie przyjęte do realizacji odpowiada zobowiązaniu Klienta do zapłaty ceny za towar na rzecz Sprzedawcy.

 

§3

 

1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i przesłanie go  drogą elektroniczną do Sprzedawcy.  Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

 

2. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient:

 

- ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym

 

- może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie tej zgody nie jest warunkiem możliwości zawarcia ze Sprzedawcą jakiejkolwiek umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy na adres siedziby sprzedawcy lub adres strony internetowej sprzedawcy. 

 

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

 

§4

 

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy:

 

– dokonać rejestracji, o której mowa w §2

 

– wypełnić elektronicznie udostępniony na stronie internetowej formularz zamówienia obejmujący imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu

 

– dokonać wyboru towarów dokonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do „koszyka”.

 

2.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami  (w tym kosztów dostawy), sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy i czasu dostawy, danych kontaktowych klienta, danych do faktury. W przypadku Klientów będących konsumentami podsumowanie będzie obejmowało także pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

3. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu  Sklepu przez Klienta.

 

4. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia

 

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail:

 

- wiadomość potwierdzającą wpłynięcie zamówienia wraz z indywidualnym  numerem zamówienia

 

- potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 

METODY PŁATNOŚCI

 

§5

 

Klient może wybrać następujące metody płatności za zakupione Towary:

 

1/ przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, i otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta)

 

2/ gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (realizacja Zamówienia zostanie dokonana po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy),

 

3/ gotówką za pobraniem: płatność będzie następowała u dostawcy przy dokonywaniu dostawy (realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia)

 

DOSTAWA TOWARÓW

 

§6

 

1.Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia. 

 

3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

 

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej

 

b. za pośrednictwem operatora pocztowego

 

c. dostarczone do Paczkomatu

 

d. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

 

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

 

W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki lub innej niezgodności przesyłki  Klient ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego protokołu stwierdzonych nieprawidłowości.

 

W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

 

W przypadku gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia należy odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności Dostawcy sprawdzić jej zawartość.

 

6. Czas produkcji to około 7 dni roboczych do tego czasu należy doliczyć przewidywany czas transportu przez danego przewoźnika.

 

REKLAMACJE

§7

1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy.

2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

-  pisemnie na adres:  Adal Sp. z o.o., Ul. Lipowa 72 Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.wieczniezywechoinki.pl.

3. Przesłanie lub zwrot Towaru  w ramach reklamacji powinno nastąpić na adres: Adal Sp. z o.o., ul. Lipowa 72 Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy.  

4. Sugeruje  się podanie w opisie reklamacji:

- daty zawarcia umowy, która jest podstawą reklamacji ze wskazaniem przedmiotu reklamacji

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

-żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub wymiany towaru na nowy  lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia;

-danych kontaktowych składającego reklamację

- preferowanego przez Klienta sposobu poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Pominięcie sugerowanego opisu reklamacji nie wpływa na skuteczność reklamacji.

5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży:

a)W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31.12. 2022 r. odpowiedzialność  Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12. 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

b) W przypadku reklamacji  Towaru zakupionego przez  Klienta będącego Konsumentem na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1.01.2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 

§8.

1. W razie braku zgodności Towaru  z zawartą Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru  z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy.

3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę̨ towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ( robocizny i materiałów) ponosi Sprzedawca.

7. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Sprzedawcy.  Koszt dostarczenia Towaru wadliwego do Sprzedawcy  ponosi Sprzedawca.

8. W wypadkach określonych Ustawą o prawach konsumenta, w przypadku gdy Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru  do zgodności z Umową Sprzedaży z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył;

c) pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal,

d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

§9

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub adres jego poczty elektronicznej sklep@wieczniezywechoinki.pl

 

2. Konsument może sformułować oświadczenie o odstąpieniu samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu.

 

3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części

b)dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

6.Zwrot Towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawce o odstąpieniu od umowy . Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy Adal Sp. z o.o., Koziegłówki, ul. Lipowa 72, 42-350 Koziegłowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Sprzedawcy. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.

 

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego . Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

 

9.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

11.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§10

1. Postanowienia niniejszego paragrafu są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego Konsumentem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

4. Wobec Klienta nie będącego Konsumentem do umów sprzedaży nie mają zastosowania przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Ponadto, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wobec Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy za Produkt z tytułu rękojmi.

5. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów nie będących Konsumentami mogą zostać zmienione

w każdym czasie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

 

§11

 

1. Sprzedawca w zamian za otrzymane od Klienta adekwatne środki pieniężne zobowiązuje się do emisji bonu podarunkowego ( poprzez wygenerowanie i przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail kodu identyfikacyjnego), a następnie do realizacji bonu podarunkowego w ramach sklepu internetowego www.wieczniezywechoinki.pl.

 

Sprzedawca oferuje bony podarunkowe o wartości:

 

50zł, 100zł, 200zł, 500zł, 1000zł, 1500zł

 

2. Bon podarunkowy  stanowi jedną z form płatności za towary oferowane do nabycia przez Sprzedawcę. Posiadacz bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu podarunkowego na zakup towarów z oferty www.wieczniezywechoinki.pl w sklepie internetowym oznaczonych w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.

 

3. Każdy bon podarunkowy  wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy. Widniejący na bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

 

4. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem ważności określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia do Sprzedawcy  z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

 

5. Bon podarunkowy musi zostać wykorzystany jednorazowo do wysokości jego pełnej wartości bądź do  wartości wyższej niż wartość bonu, w takim wypadku Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sklepie internetowym poprzez stronę internetową (www.wieczniezywechoinki.pl) dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie www. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego Sprzedawca nie zwraca pozostałej różnicy ( niewykorzystanej wartości bonu podarunkowego).

 

6. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie bonu podarunkowego. Sprzedawca nie wydaje duplikatów bonów podarunkowych.

 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

 

8. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

 

9. Bon podarunkowy:

 

- nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części)

 

- nie podlega zwrotowi

 

- nie podlega reklamacji.

 

10.  Wszelkie reklamacje towarów zakupionych przy użyciu bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.

 

11. Wydanie bonu podarunkowego ( wygenerowanie kodu identyfikacyjnego) nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie Klienta dokument KP i nota księgowa. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

 

USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§12

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 

- formularz kontaktowy

 

- prowadzenie konta Klienta

 

- newsletter

 

- zamieszczanie opinii przez Klienta.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o których mowa w ust. 1.

 

§ 13

 

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 

§ 14

 

„Prowadzenie Konta” Klienta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Usługa ta jest dostępna po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie

 

Rezygnacja z tej usługi polega na zgłoszeniu Sprzedawcy przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta, które to żądanie Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie uwzględnić. 

 

§ 15

 

Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

§ 16

 

1.Usługa „Zamieszczanie opinii” polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Rezygnacja z tej usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 

2.Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.  Zamieszczane przez Klienta treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Klientów. Sprzedawca nie jest dostawcą tych  treści oraz  nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli.

 

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów, w ramach korzystania z usług, o których mowa powyżej:

 

- treści które mogłyby naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich,

 

- danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

 

- treści o charakterze reklamowym,

 

- treści o charakterze promocyjnym,

 

- treści pozostających lub mogących pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy

 

- treści naruszających w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje.

 

4. W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje i inne, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca podejmuje wtedy działania mające na celu ich modyfikację lub usunięcie ze strony internetowej Sklepu.

 

§ 17

 

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu o czym powiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 

 

§ 18

 

Do trybu postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych stosuje się odpowiednio wskazany jest w postanowienia § 7 Regulaminu .

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§19

 

1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

3. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do

ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów

prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług

świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na

obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane  na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.

 

 

 

                                                                                                              Wersja regulaminu obowiązująca od dnia:

                                                                                                              01.01.2023r.

 

 

Regulamin do pobrania:PDF