1/ Reklamacje dotyczące Towarów

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Adal Sp. z o.o. Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy , ul. Lipowa 72 lub na adres poczty elektronicznej sklep@wieczniezywechoinki.pl  Reklamacja powinna  obejmować  następujące dane:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta

- datę zawarcia umowy, która jest podstawą reklamacji

- przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądań  i okoliczności uzasadniających reklamację.

Jeśli reklamacja zawiera braki, Sprzedający zwraca się do Klienta o uzupełnienie danych podanych w reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Adal Sp. z o.o. Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy , ul. Lipowa 72 , dołączając do niego dowód zakupu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Kupujący.

4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

2/ Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: adres Adal Sp. z o.o. Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy , ul. Lipowa 72 lub na adres poczty elektronicznej sklep@wieczniezywechoinki.pl. 

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Jeśli reklamacja zawiera braki, Sprzedający zwraca się do Klienta o uzupełnienie danych podanych w reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

3. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

3/ Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a/ zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy

b/zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c/ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do którego zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacja Konsumentów.

d/ może złożyć skargę za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) Informacja o platformie ODR: (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Platforma ODR ma na celu rozwiązywanie z konsumentem sporów przez internet, nawet jeżeli ten pochodzi z innego państwa członkowskiego.

Do pobrania: procedura reklamacyjna.pdf