Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym www.wieczniezywechoinki.pl

Informacje ogólne

1.Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy").

2. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Adal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Koziegłówki, ul. Lipowa 72, 42-350, Koziegłowy.

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

4. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

- poczty elektronicznej – sklep@wieczniezywechoinki.pl

- poczty tradycyjnej – ul. Lipowa 72, Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy 

- telefonu 698 873 749 , 34 314 10 23 

Podanie wymaganych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera informacje dotyczące Klientów sklepu internetowego będących osobami fizycznymi :

1/ w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzane są  w tym wypadku dane osobowe podane przez Klienta przy zakupie Towarów, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, ustanowione hasło w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Konta Klienta, numer telefonu, firmę przedsiębiorcy, numer NIP ( dotyczy Przedsiębiorcy)

2/ w przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzane są w tym wypadku dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć.

3/ w przypadku subskrypcji przez Klienta biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sprzedawca będzie wysyłał wiadomości elektroniczne na jego adres e-mail lub wiadomości tekstowe (SMS) na telefon komórkowy, zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie internetowym. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzane są podane dane: adres e-mail i numer telefonu.

4/ w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów oraz  w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym i ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego.  Przetwarzane są  dane osobowe dotyczące aktywności Klienta w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych Towarów, dane dotyczące sesji urządzenia Klienta, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5/ w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, mogą być  przetwarzane dane osobowe Klienta podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta Klienta takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

6/ w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez Sprzedawcę Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7/ w celu badania rynku i opinii przez Sprzedawcę  lub jego partnerów, tj. informacje o zamówieniu, dane Klienta  podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym Klient wprowadza  swoje dane. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celu badania rynku i sprawdzenia opinii klientów jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, którym jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

8/ na podstawie udzielonej przez Klienta  dodatkowej i opcjonalnej zgody w celu do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta.

9/ Dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klienta przekazywane są:

1/ organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

2/  dostawcom usług, z których korzysta Sprzedawca przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.

Dostawcami są:  

- podmioty podlegające poleceniom Sprzedawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych, m.in.  dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych,

- dostawcy ( podmioty) sami ustalający cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych Klientów, to dostawcy świadczący usługi bankowe oraz usługi płatności elektronicznych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO Klient ma prawo do:

-żądania dostępu do swoich danych osobowych;

-żądania sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje o  przedłużeniu, w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Klient ma prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe klient ma prawo do:

- dostępu do danych osobowych;

- uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi  na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskania kopii swoich danych osobowych.

W celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych należy zgłosić żądanie na adres: ul. Lipowa 72, Koziegłowki, 42-350 Koziegłowy 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli dane osobowe Klienta są nieprawidłowe, Klient  ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania  danych osobowych, a także uzupełnienia  danych osobowych.

Żądanie sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, należy zgłosić na adres:ul. Lipowa 72, Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy 

Jeżeli Klient dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe może sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Klient ma prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

- dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

- Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym Klient zostanie poinformowany. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sprzedawcy, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy zgłosić na adres: ul. Lipowa 72, Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

- kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient zażąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- dane osobowe Klienta przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

- gdy Klient zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania jego  danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych należy zgłosić na adres: ul. Lipowa 72, Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, należy zgłosić na adres: Lipowa 72, Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient ma prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Ma prawo zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio jego dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Żądanie w tym zakresie należy zgłosić na adres: ul. Lipowa 72, Koziegłówki, 42-350 Kozieglowy 

Prawo do cofnięcia zgody( art. 7 ust. 3 RODO)

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakiej udzielił Sprzedawcy.  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sprzedawca może świadczyć jedynie za zgodą.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zgłosić na adres: ul. Lipowa 72, Koziegłówki 42-350 Koziegłowy . lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie Klienta..

Skarga do organu nadzorczego

Klient, który uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sprzedawcę  Towary do   indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3.  Sprzedawca stosuje następujące rodzaje plików cookies:

- Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

4. Sprzedawca wykorzystuje także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

1/tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych

2/określania profilu Klientów

3/analizowania aktywności Klientów

4/ popularyzacji Sklepu Internetowego

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Do pobrania: Polityka Prywatności pdf